Novas İnşaat'ın Sosyal Sorumluluk Bilincinde Gerçekleştirdiği Faaliyetler

İşletmeler, sadece üretim ve satış yapan klasik kuruluşlar değil, halka karşı sosyal sorumluluğu olan çağdaş kuruluşlar olmak durumundadırlar. Bu sosyal sorumluluğun ana hatları da doğaldır ki, içinde faaliyet gösterilen ulusların kültürlerinden etkilenmektedir. Türk kültürünün özellikle davranışsal boyutunda paylaşımcı ve samimi yaklaşımlar ön plana çıkar. Novas olarak yıllardır çok sektörlü, geniş bir faaliyet alanında hizmette bulunduğumuzdan, toplumla aramızda sağlıklı iletişim kanalları oluşturmak kaçınılmaz bir olgudur. Bu iletişim kanalları da tabii ki bireylere birebir fayda sağlayabilecek alanları kapsamalıdır. Bu alanlarda gerçekleştirdiğimiz çalışmalardan bazıları;

Çevre Yönetim Sistemi

İnşaat faaliyetlerinin her kademesinde Çevre Yönetim Sistemi’nin gereklerine göre davranmak Novas İnşaat tarafından ilke haline getirilmiş, çalışanlara bu konuda eğitimler verilmeye başlanmıştır. Novas İnşaat, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standartlarının şartlarını ne şekilde yerine getirdiğini göstermek, strateji ve politikalarını anlatmak amacı ile bir el kitabı oluşturmuştur. Ayrıca inşaat faaliyetlerinin her aşamasında oluşabilecek çevresel etkilerin kontrol altına alınması ve asgari düzeye indirilmesi için 10 farklı prosedür hazırlamıştır.

TEMİZ ENERJİ, TEMİZ ÇEVRE, TEMİZ YAŞAM İLKESİYLE 180 BİN TON KARBONDİOKSİT EMİSYONUNA ENGEL OLUYORUZ.

Günümüzde modern dünyanın en yaygın kullandığı enerji türü olan elektrik enerjisi çok çeşitli kaynaklardan elde edilebiliyor. Novas İnşaat, Temiz Enerji; Temiz Çevre, Temiz Yaşam ilkesiyle gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya oluşturmayı hedefliyor.

Kömürden, doğalgazdan, nükleer santrallerden, fosil yakıtlardan elektrik üretilirken doğaya bırakılan sera gazları, diğer partikül maddeler ve nükleer santrallerin radyoaktif atıkları sebebiyle bu teknolojiler, gözleri doğal yenilenebilir ve sürekli enerji kaynakları arayışına çevirmiştir. Doğada sürekli var olan faktörlere dayalı bu kaynakların en önemli özelliği ise yenilenebilir olmaları ve doğaya zarar vermemeleridir.

Novas İnşaat Olarak Toplam 180 Bin Ton Karbondioksit Emisyonuna Engel Olmayı Hedefliyoruz.

TOP